دانلود موزیک پاپ http://ahangiruni.mihanblog.com 2020-04-07T21:28:56+01:00 text/html 2018-03-17T21:40:49+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . درب ضد سرقت چیست؟ http://ahangiruni.mihanblog.com/post/139 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همانگونه که از اسم آن مشخص است به دربی گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن باشد و ایمن و قابل اطمینان باشد که شایان ذکر است این اطمینان به منزله ی صد در صد نبوده ولی در مقایسه با درب های معمولی میتوان تفاوت بسیار زیادی را مشاهده نمود و به استحکام </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ضد سرقت ترك</span></em><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="FA"> </span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">پی برد. که بر خلاف درهای معمولی این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در مقابل فشار ، برش ، اهرم و دستکاری قفل از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و امنیت بسیار بیشتری از درب های معمولی حتی با نرده های حفاظتی دارند که اشاره به این مطلب ضروری میباشد که باید درب مورد استفاده قرار گرفته از استانداردهای این محصول بر خوردار بوده و از درب های متفرقه با ابزار یراق معمولی نباشد و در همه جهات دارای استاندارد باشد که در ادامه اشارات و راهنمایی هایی در خصوص خرید این محصول و مد نظر قرار دادن چند نکته اساسی در هنگام انتخاب آن کرده ایم.متاسفانه مرجع دقیق و کاملی در مورد درب های ضد سرقت و اشنایی آن در دسترس عموم نیست و متاسفانه اندک شرکت هایی از این نا آگاهی مردم سو استفاده کرده و درب های در شکل و شمایل درب های ضد سرقت را به عنوان </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت</span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">به فروش میرسانند که از چند و یا حتی هیچکدام از استاندارد های این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ها بر خوردار نبوده و دارای ایمنی معمولی در حد</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">های معمول و</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">میباشند به طور مثال در میان دو رویه درب هیچ گونه ورق و سازه فلزی به کار نرفته باشد که با چشم و نداشتن آگاهی در این خصوص فهمیدن آن بسیار مشکل میباشد.در این مقاله سعی شده است تا حدودی به این مسئله پرداخته و آشنایی و نکات لازم را در خصوص این گونه</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در حد قابل قبولی ارائه کنیم. با نصب اینگونه از درب ها دیگر با خیالی آسوده و آرامش خیال بیشتری از منزل خارج شده و درب منزل خود را قفل نمایید</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>. </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همواره مسئله حفاظت از منازل با صرف هزینه کم یکی از دغدغه های افراد به شمار میرود که وجوددرب های ضد سرقت تولید داخل تا حدود بسیار زیادی از این نگرانی کاسته و بازار بسیار خوبی درکشور ایران را به خود اختصاص داده است. و باعث کاهش سرقت از منازل شده است که البته توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوع انتخاب و سفارش</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">با محل مورد استفاده ی آن رابطه ی مستقیم دارد به طور مثال درب های مورد استفاده در ویلا کارخانجات و ادارات باید به مراتب دارای امنیت و مقاومت بیشتری نسبت به درب منازل باشد و از ورق فولادی ضخیمتری نسبت به درب منازل استفاده میشود و همچنین باید از سیستم های حفاظتی بیشتری بهرمند شوند و همچنین ساختار درب ها برای مکان های مختلف متفاوت میباشد و متناسب با محل مورد نظر از عایق صوتی ، عایق رطوبت ، عایق حرارت و برودت ، ضد اسید و سایر عایق ها استفاده میشود</span></strong></p><p align="center"><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1521325297711.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"></span></strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">مجموعه سپاهان درب از سال 88 فعالیت خود را در صنعت تولید درب ضد سرقت در كشور آغاز كرده و در این راستا توانسته جایگاه خوبی در بین تولید كنندگان ضد سرقت برای خود ایجاد كند به طوری كه فروش درب این مجموعه در سال از 50 هزار لنگه در سال 92 فراتر رفته و می توان گفت ضمن تامین بازار كشور و خدمات مناسب در زمینه تولید و فروش درب ضد سرقت آماده صادرات به كشور های همسایه را دارا می باشد از جمله خود كشور تركیه </span></b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">كه </span><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com"><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت ترك</span></a></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"> ان بین مشتریان محبوب است</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-01-13T08:29:51+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود موزیک ویدیو جدید علی لهراسبی بنام چشمامو میبندم http://ahangiruni.mihanblog.com/post/40 <p style="text-align: center;"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="ویدیو جدید علی لهراسبی بنام چشمامو میبندم" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/ali-lohrasbi-cheshmamo-mibandam-(live).jpg" alt="دانلود موزیک ویدیو جدید علی لهراسبی بنام چشمامو میبندم" width="452" height="452"></a></p> <p style="text-align: center;">دانلود موزیک ویدیو جدید <strong>علی لهراسبی </strong>بنام <strong>چشمامو میبندم </strong>با بالاترین کیفیت</p> <p style="text-align: center;"><span id="result_box" class="short_text" tabindex="-1" lang="en"><span class="hps">Download</span> <span class="hps">new music video</span></span><span id="result_box" class="short_text" tabindex="-1" lang="en"></span><span id="result_box" class="short_text" tabindex="-1" lang="en">&nbsp;</span>Ali Lohrasbi – Cheshmamo Mibandam</p> text/html 2018-01-13T08:29:27+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود آهنگ جدید رها بنام نمیشه بی تو http://ahangiruni.mihanblog.com/post/39 <p style="text-align: center;" align="center"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="دانلود آهنگ جدید رها بنام نمیشه بی تو" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Raha-Nemishe-Bi-To.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید رها بنام نمیشه بی تو" width="451" height="451"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center">دانلود آهنگ جدید <strong>رها</strong> بنام <strong>نمیشه بی تو</strong> با بالاترین کیفیت</p> <p align="center">Download New Music&nbsp;Raha – Nemishe Bi To</p> text/html 2018-01-13T08:29:04+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود آهنگ جدید شهاب شکور بنام بی تو میمیرم http://ahangiruni.mihanblog.com/post/38 <p style="text-align: center;" align="center"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="آهنگ جدید شهاب شکور بنام بی تو میمیرم" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Shahab-Shakoor-Bi-To-Mimiram.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید شهاب شکور بنام بی تو میمیرم" width="449" height="449"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center">دانلود آهنگ جدید <span id="yui_3_16_0_ym19_1_1515495555201_6644"><strong id="yui_3_16_0_ym19_1_1515495555201_6646">شهاب شکور</strong> </span>بنام <span id="yui_3_16_0_ym19_1_1515495555201_6644"><strong id="yui_3_16_0_ym19_1_1515495555201_6647">بی تو میمیرم</strong></span> با بالاترین کیفیت</p> <p align="center">Download New Music&nbsp;<span id="yui_3_16_0_ym19_1_1515495555201_6649">Shahab Shakoor – Bi To Mimiram</span></p> text/html 2018-01-13T08:28:26+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود آهنگ جدید آرمان بنام صنم گل http://ahangiruni.mihanblog.com/post/36 <p style="text-align: center;"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="دانلود آهنگ جدید آرمان بنام صنم گل" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Arman-Sanam-Gol.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید آرمان بنام صنم گل" width="451" height="471"></a></p> <p style="text-align: center;">دانلود آهنگ جدید <strong>آرمان</strong> بنام <strong>صنم گل</strong> با بالاترین کیفیت</p> <p style="text-align: center;">Download New Music <span id="yui_3_16_0_1_1497283684408_37806"><span id="yiv8496614903yui_3_16_0_1_1497426380364_6606"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1461258690471_9644">Arman – Sanam Gol</span></span></span></p> text/html 2018-01-13T08:27:39+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود آهنگ جدید مهران خسروی بنام پاییز http://ahangiruni.mihanblog.com/post/35 <p style="text-align: center;" align="center"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="آهنگ جدید مهران خسروی بنام پاییز" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Mehran-Khosravi-Paeiz.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید مهران خسروی بنام پاییز" width="452" height="452"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center">دانلود آهنگ جدید <strong>مهران خسروی</strong> بنام <strong>پاییز</strong> با بالاترین کیفیت</p> <p align="center">Download New Music&nbsp;<span id="yui_3_16_0_ym19_1_1515495555201_6649">Mehran Khosravi – Paeiz</span></p> text/html 2018-01-13T08:27:09+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود آهنگ جدید رضا سعیدی بنام تنها نرو جایی http://ahangiruni.mihanblog.com/post/34 <p style="text-align: center;" align="center"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="دانلود آهنگ جدید رضا سعیدی بنام تنها نرو جایی" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Reza-Saeidi-Tanha-Naro-Jaei.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید رضا سعیدی بنام تنها نرو جایی" width="451" height="451"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center">دانلود آهنگ جدید <strong>رضا سعیدی</strong> بنام <strong>تنها نرو جایی</strong> با بالاترین کیفیت</p> <p align="center">Download New Music&nbsp;Reza Saeidi – Tanha Naro Jaei</p> text/html 2018-01-13T08:26:31+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود آهنگ جدید امید خداجو بنام دردی دوری http://ahangiruni.mihanblog.com/post/33 <p style="text-align: center;" align="center"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="آهنگ جدید امید خداجو بنام دردی دوری" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Omid-Khodajo-Dardi-Dori.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید امید خداجو بنام دردی دوری" width="449" height="449"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center">دانلود آهنگ جدید <strong>امید خداجو </strong>بنام <strong>دردی دوری </strong>با بالاترین کیفیت</p> <p align="center">Download New Music&nbsp;Omid Khodajo – Dardi Dori</p> text/html 2018-01-13T08:25:29+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود آهنگ جدید وحید کشتکار بنام با تو http://ahangiruni.mihanblog.com/post/32 <p style="text-align: center;" align="center"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="دانلود آهنگ جدید وحید کشتکار بنام با تو" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Vahid-Keshtkar-Ba-To.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید وحید کشتکار بنام با تو" width="451" height="451"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center">دانلود آهنگ جدید <strong>وحید کشتکار</strong> بنام <strong>با تو</strong> با بالاترین کیفیت</p> <p align="center">Download New Music&nbsp;<span id="yui_3_16_0_ym19_1_1515495555201_6649">Vahid Keshtkar – Ba To</span></p> text/html 2018-01-13T08:25:03+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود آهنگ جدید یوسف بهراد بنام بهون http://ahangiruni.mihanblog.com/post/31 <p style="text-align: center;" align="center"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="دانلود آهنگ جدید یوسف بهراد بنام بهونه" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Yusef-Behrad-Bahoone.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید یوسف بهراد بنام بهونه" width="449" height="449"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center">دانلود آهنگ جدید <strong>یوسف بهراد</strong> بنام <strong>بهونه</strong> با بالاترین کیفیت</p> <p align="center">Download New Music&nbsp;<span id="yui_3_16_0_ym19_1_1515495555201_6649">Yusef Behrad – Bahoone</span></p> text/html 2018-01-13T08:24:37+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود آهنگ جدید مصطفی نوری بنام دوست دارم http://ahangiruni.mihanblog.com/post/30 <p style="text-align: center;" align="center"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="آهنگ جدید مصطفی نوری بنام دوست دارم" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Mostafa-Nori-Dooset-Daram.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید مصطفی نوری بنام دوست دارم" width="452" height="452"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center">دانلود آهنگ جدید <strong>مصطفی نوری</strong> بنام <strong>دوست دارم</strong> با بالاترین کیفیت</p> <p align="center">Download New Music&nbsp;<span id="yui_3_16_0_ym19_1_1515495555201_6649">Mostafa Nori – Dooset Daram</span></p> text/html 2018-01-13T08:24:13+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود آهنگ جدید آشور بنام چرا http://ahangiruni.mihanblog.com/post/29 <p style="text-align: center;" align="center"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="دانلود آهنگ جدید آشور بنام چرا" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Ashur-Chera.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید آشور بنام چرا" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center">دانلود آهنگ جدید <strong>آشور</strong> بنام <strong>چرا </strong>با بالاترین کیفیت</p> <p align="center">Download New Music <span id="yui_3_16_0_ym19_1_1515495555201_6649">Ashur – Chera</span></p> text/html 2018-01-13T08:23:52+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود موزیک ویدیو جدید هوروش باند بنام خنک شد دلت http://ahangiruni.mihanblog.com/post/28 <p style="text-align: center;"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="موزیک ویدیو جدید هوروش باند بنام خنک شد دلت" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Hoorosh-Band-Khonak-Shod-Delet.jpg" alt="دانلود موزیک ویدیو جدید هوروش باند بنام خنک شد دلت" width="452" height="452"></a></p> <p style="text-align: center;">دانلود موزیک ویدیو جدید <strong>هوروش باند</strong> بنام <strong>خنک شد دلت</strong> با بالاترین کیفیت</p> <p style="text-align: center;"><span id="result_box" class="short_text" tabindex="-1" lang="en"><span class="hps">Download</span> <span class="hps">new music video</span></span><span id="result_box" class="short_text" tabindex="-1" lang="en"></span><span id="result_box" class="short_text" tabindex="-1" lang="en">&nbsp;</span>Hoorosh Band – Khonak Shod Delet (Live)</p> text/html 2018-01-13T08:23:24+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود آهنگ جدید محمد زند وکیلی بنام پردوش http://ahangiruni.mihanblog.com/post/27 <p style="text-align: center;" align="center"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="آهنگ جدید محمد زند وکیلی بنام پردوش" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Mohammad-Zand-Vakili-Pardosh.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید محمد زند وکیلی بنام پردوش" width="454" height="454"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center">دانلود آهنگ جدید <strong>محمد زند وکیلی</strong> بنام <strong>پردوش</strong> با بالاترین کیفیت</p> <p align="center">Download New Music&nbsp;<span id="yui_3_16_0_ym19_1_1515495555201_6649">Mohammad Zand Vakili – Pardosh</span></p> text/html 2018-01-13T08:05:28+01:00 ahangiruni.mihanblog.com . . دانلود آهنگ جدید حسام لرنژاد بنام باران http://ahangiruni.mihanblog.com/post/26 <p style="text-align: center;" align="center"><a href="/" target="" title=""><img class="alignnone" title="دانلود آهنگ جدید حسام لرنژاد بنام باران" src="http://dl.pop-music.ir/images/1396/Dey/Hesam-Lornezhad-Baran.jpg" alt="دانلود آهنگ جدید حسام لرنژاد بنام باران" width="448" height="448"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center">دانلود آهنگ جدید <span style="font-family: tahoma, sans-serif;"><strong>حسام لرنژاد</strong> </span>بنام <strong><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">باران</span> </strong>با بالاترین کیفیت</p> <p align="center">Download New Music&nbsp;<span id="yui_3_16_0_ym19_1_1515495555201_6649">Hesam Lornezhad – Baran</span></p>